Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Tkaniny Na-Dziejki Agnieszka Dzieja

 1. Postanowienia ogólne

  • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Klientów będących konsumentami ze Sklepu Tkaniny Na-Dziejki z siedzibą w Łodzi 92-524 przy ulicy Sacharowa 39/13, NIP 9211968660, którego właściciel jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i prowadzą w nim sprzedaż detaliczną materiałów tekstylnych pod adresem internetowym: www.tkaninynadziejki.pl.
  • Regulamin określa między innymi zasady składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, sposoby dostarczania zamówionych produktów Klientom, uiszczania przez Klientów wpłat za sprzedane produkty, uprawnienia Klientów do wycofania zamówienia, odstąpienia od umowy, składania oraz rozpatrywania reklamacji – w ramach umów zawieranych między Sklepem a konsumentem.
  • Do korzystania ze Sklepu wymagany jest komputer z dostępem do sieci internetowej, przeglądarka internetowa oraz prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna, przy czym do przeglądania asortymentu sklepu wymaga się spełnienia minimalnych standardów technicznych sprzętu i oprogramowania, w szczególności niezbędne są:
   • przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet EXplorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 14 lub Opera 12 lub Safari 5 lub nowszych, z włączną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”,
   • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli,
   • łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s,
   • oprogramowanie do otwierania plików PDF, np. Adobe AcrobatReader – w razie potrzeby otworzenia pliku zawierającego fakturę elektroniczną.
  • Nie jest dopuszczalne podejmowanie aktywności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności zabrania się jakiegokolwiek ingerowania w treści publikowane na stronie internetowej Sklepu, udostępniania treści o charakterze bezprawnym, rozsyłania spamu, prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej i promocyjnej.
  • Wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane wyłącznie siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sprzętu używanego przez Klienta ze Sklepem.
  • Przeglądanie asortymentu Sklepu ani zakup produktów nie wymagają uprzedniej rejestracji.
 2. Słownik

  Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają:

  • Sklep – prowadzony przez właścicielkę firmy Tkaniny Na-Dziejki sklep internetowy, dostępny pod adresem internetowym www.tkaninynadziejki.pl,
  • Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży z właścicielem firmy Tkaniny Na-Dziejki za pośrednictwem Sklepu,
  • Koszyk – funkcjonalność Sklepu, za pomocą której widoczne są wybrane przez Klienta produkty przeznaczone do zakupu, umożliwiająca także ustalenie i modyfikację danych zamówienia.
 3. Informacje o produktach

  • Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  • Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe, a ich opisy i zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny.
  • Ceny produktów dostępnych na stronie internetowej Sklepu są podawane w złotych polskich. Podana cena zawiera podatek VAT w wysokości 23%. Nie zawierają one kosztów dostawy produktu na adres wskazany przez Klienta. Dostawa zamówionego produktu podlega dodatkowej odpłatności. Informacje o kosztach dostawy są dostępne na stronie internetowej sklepu Koszt dostawy i wyświetlane podczas zatwierdzania transakcji po wypełnieniu formularza zamówienia.
  • Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Powyższe nie ma wpływu na ceny towarów zamówionych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych
 4. Przyjmowanie i realizacja zamówień

  • Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci internetowej za pomocą formularza zamówień dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Przez wypełnienie formularza, Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu przez siedem dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
  • W sprawach dotyczących realizacji zamówień można kontaktować się ze Sklepem pod adresem: biuro@tkaninynadziejki.pl.
  • Przesyłając zamówienie, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów, które zostały przez niego wybrane. Złożenie zamówienia jest możliwe tylko po uprzednim zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
  • Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem formularza, Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia pocztą e-mail na podany w formularzu adres e-mail. Wysłanie powyższej wiadomości mailowej przez Sklep stanowi potwierdzenie przyjęcia oferty Klienta.
  • Zamówienia składane z formą płatności „przy odbiorze” wymagają dodatkowo potwierdzenia przez Klienta po otrzymaniu przez niego wiadomości e-mail i po tym potwierdzeniu zaczną być realizowane. Zamówienia składane z formą płatności „przelewem” realizowane są po zarejestrowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.
  • W formularzu zamówienia Klient obowiązkowo musi wypełnić danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia rubryki dotyczące:
   • wyboru produktu będącego przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk "kupuję",
   • danych odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem,
   • sposobu dostarczenia produktu i płatności,
   • rodzaju dokumentu rozliczeniowego (faktura, paragon),
   • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klient wybrał ten rodzaj dokumentu rozliczeniowego),
   • kliknąć przycisk "Zamawiam i Płacę".
  • Jeżeli dane Klienta w formularzu będą niekompletne lub nieprawdziwe, sprzedawca niezwłocznie podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu uzyskania potrzebnych danych. W wypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia, sprzedawca jest zobowiązany do podjęcia próby nawiązania kontaktu z Klientem w sposób, w jaki zostanie zadeklarowany jako preferowany przez Klienta w formularzu zamówienia.
  • W formularzu zamówienia Klient proszony jest o podanie numeru telefonu. Podanie numeru jest fakultatywne i służy szybkiemu kontaktowi wyłącznie w sprawach dotyczących transakcji, przesyłki i złożonego zamówienia.
  • W formularzu zamówienia Sklep informuje Klienta o:
   • dokładnym oznaczeniu zamówionego produktu, z uwzględnieniem jego cech głównych,
   • ostatecznym koszcie zamówienia, na który składają się co najmniej cena produktu wraz z kosztem przesyłki lub sposób jego obliczenia w razie gdyby podanie ostatecznego kosztu zamówienia nie było możliwe,
   • terminie zapłaty i jej sposobie,
   • firmie sprzedawcy, numerze wpisu sprzedawcy we właściwym rejestrze i adresie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
  • Jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że towar jest niedostępny albo zajdzie inna przyczyna uniemożliwiająca realizację zamówienia, Klient jest o tym informowany niezwłocznie drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty e-mail najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawarcia umowy. Sklep zwraca wpłacone przez Klienta pieniądze niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni, jeżeli taka wpłata nastąpiła.
  • W sytuacji, gdy sprzedawca nie może wykonać zobowiązania, jednak istnieje możliwość spełnienia świadczenia zastępczego, Klient jest o tym informowany niezwłocznie drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty e-mail najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawarcia umowy i może wyrazić zgodę w formie pisemnej lub drogą e-mail na dostarczenie innego towaru. W razie wycofania zamówienia, Sklep zwraca wpłacone przez Klienta pieniądze niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni. W razie niezrealizowania części zamówienia, Sklep zwraca Klientowi ewentualną nadpłatę niezwłocznie, jeżeli taka występuje, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
  • Do każdego zamówienia dołącza się:
   • regulamin Sklepu w formie elektronicznej, tj. utrwalony na trwałym nośniku w pliku o formacie PDF lub innym podobnym, który umożliwia przechowywanie i odtwarzanie jego treści przez Klienta w dowolnej chwili – jeśli Klient wyraził zgodę na dołączenie do potwierdzenia zamówienia tego regulaminu,
   • w formie papierowej wraz z przesyłką zawierającą zamówiony towar - fakturę lub paragon oraz wzór formularza odstąpienia od umowy według wzoru z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta wraz z pouczeniami o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, obowiązku zapłaty przez konsumenta uzasadnionych kosztów poniesionych przez sprzedawcę, a także regulamin Sklepu, jeśli Klient nie wyraził zgody na dołączenie do potwierdzenia zamówienia tego regulaminu.
  • Po wysłaniu towaru wybraną przez Klienta formą dostawy, sklep wysyła Klientowi o tym powiadomienie na adres e-mail, wskazany w formularzu zamówienia.
  • Wycofanie lub zmiana złożonego zamówienia przed dokonaniem przez sklep jego wysyłki możliwe jest także poprzez telefoniczne skontaktowanie się ze sklepem od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00 pod numerem telefonu:602-828-676. W takim wypadku Klient zostanie poproszony o podanie danych wskazanych w formularzu zamówienia w celu zweryfikowania Klienta.
 5. Dostawa zamówionych produktów

  • Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w formularzu zamówienia sposób. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta.
  • Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie firmy, po telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny obioru.
  • Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia, tj. czas od potwierdzenia przez Klienta zamówienia (w wypadku zamówień z formą płatności „przy odbiorze”) lub od zarejestrowania wpłaty na rachunku bankowych Sklepu (w wypadku zamówień z formą płatności „przelewem”) do chwili wysłania towaru wybraną przez Klienta formą dostawy.
  • Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. do czasu najdłuższego z podanych, najpóźniej w terminie 30 dni po złożeniu przez Klienta zamówienia.
  • Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej „DPD” na adres wskazany przez Klienta w ciągu 1-2 dni roboczych.
  • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie, spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta. Jednakże w razie wystąpienia przeszkód z dostawą zamówionego produktu do Klienta, sprzedawca podejmie próbę ponownego skontaktowania się z Klientem w celu wyjaśnienia stwierdzonych błędów lub niedokładności.
 6. Płatności

  • Płatności dokonywane mogą być przez Klientów w następujący sposób
   • przy odbiorze (płatność za pobraniem),
   • przelewem bankowym przed wysłaniem towarów na rachunek bankowy sklepu:
    DANE KONTA NIEZBĘDNE DO WYKONANIA PRZELEWU:
    nr konta: 85 1160 2202 0000 0003 6438 6370
    Bank Millennium S.A.
    (w polu TYTUŁEM należy wpisać wyłącznie numer zamówienia, jaki będzie wyszczególniony na początku wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie – w wypadku braku e-maila po złożeniu zamówienia należy skontaktować się z obsługą sklepu).
   • płatność elektroniczna PayU
 7. Odstąpienie od umowy

  • Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie czternastu dni od objęcia produktu w posiadanie przez niego lub osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie w placówce pocztowej operatora publicznego oświadczenia przed jego upływem.
  • Odsyłane towary muszą być kompletne.
  • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  • Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu towarów w Sklepie oraz oświadczenie klienta na piśmie o zwrocie towaru lub wypełniony wzór odstąpienia od umowy załączony do niniejszego Regulaminu.
  • Zwracany towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentacją wydanymi przy jego sprzedaży. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów przesyłanych „za pobraniem”.
  • W razie skorzystania z konsumenckiego prawa odstąpienia Klient nie ponosi kosztów za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy i kosztów dostarczenia rzeczy ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy oferowanego przez Sklep.
  • W razie odstąpienia od umowy przez Klienta, Sklep zwraca wpłacone przez Klienta pieniądze niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Zwrot należności następuje na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w oświadczeniu o zwrocie towaru lub we wzorze odstąpienia od umowy albo przekazem pocztowym na adres klienta wskazany w formularzu zamówienia. Sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, który jest oferowany przez przedsiębiorcę.
  • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do produktów, które po dostarczeniu zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami ze względu na swój charakter.
 8. Rękojmia

  • Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć rzecz wolną od wad fizycznych i prawnych.
  • Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne zamówionej rzeczy na postawie przepisów o rękojmi, jeśli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania produktu Klientowi. Odpowiedzialność za wady prawne rzeczy spoczywa na sprzedawcy przez okres dwóch lat, licząc od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady; jeśli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej, termin dochodzenia uprawnień z rękojmi za wady prawne biegnie od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
  • Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w razie stwierdzenia wady produktu w chwili jego wydania.
  • Przed odebraniem przesyłki z zamówioną rzeczą przez Klienta wskazane jest sprawdzenie, czy opakowanie jest uszkodzone. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. Jeśli opakowanie nosi znamiona uszkodzeń lub prób otwierania zaleca się, aby w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół uszkodzeń, nie przyjmując towaru oraz skontaktować się ze sklepem.
  • W razie stwierdzenia wady zamówionej rzeczy, Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową na adres sklepu z dopiskiem „reklamacja”.
  • Do odsyłanej rzeczy należy dołączyć paragon lub inny dowód zakupu rzeczy w Sklepie i pisemne zgłoszenie reklamacji według wzoru. Zwracana rzecz powinna zostać należycie zabezpieczony na czas transportu.
  • Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi o sposobie dalszego postępowania. Nieustosunkowanie się przez sprzedawcę do prawidłowo złożonej reklamacji w w/w terminie jest równoważne z jej uwzględnieniem.
  • W wypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, zgodnie z żądaniem Klienta, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Koszty po reklamacyjnej (uznanej reklamacji) przesyłki zwrotnej do Klienta pokrywa sklep.
  • W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Sklep odeśle towar Klientowi wraz z pisemnym uzasadnieniem odmownej decyzji co do reklamacji.
 9. Dane osobowe

  • Składając zamówienie w sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne i będą wykorzystane wyłącznie do zrealizowania zamówienia przez sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  • Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep Internetowy danych osobowych uniemożliwi dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.
  • Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
  • Sklep zobowiązuje się do należytej ochrony danych osobowych Klientów.
  • Sklep zbiera takie dane osobowe Klienta jak: imię nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, itp.
  • Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.
 10. Polityka plików cookie

  • Witryna nie zbiera automatycznie żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookie.
  • Pliki cookie (tzw. Ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Tkaniny Na-Dziejki, Sacharowa 39/13, 92-524 Łódź. Witryna przechowuje pliki cookie na komputerach użytkowników w celu:
   • Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
   • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
 11. Postanowienia końcowe

  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie sklepu i mają zastosowanie do zamówień złożonych po ich wejściu w życie.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl